z[y[W
[


QOOWN{V[Y
[[] 08/10/26 ` 08/11/01 [[] 28[
 1. l̂SQs
  39.3% (11[/39.3%)

 2. ̂SRs
  28.6% (8[/28.6%)

 3. l̂SOsSPs
  10.7% (3[/10.7%)

 4. ̂SQs
  10.7% (3[/10.7%)

 5. l̂SRs
  7.1% (2[/7.1%)

 6. ̂SOsSPs
  3.6% (1[/3.6%)

Petit Poll SE _E[h

Petit Poll SE ver 4.3